"LEAN on työntekijää arvostava toimintafilosofia, jolla ihmiset saadaan loistamaan ja sitoutumaan työhönsä"

Monen yrityksen varastotoiminnoista löytyy merkittävää kehittymispotentiaalia, erityisesti sisälogistiikan hallinnasta. Toimintaa voidaan tehostaa osaavan kumppanin ja useissa menestyvissä yrityksissä hyödynnetyn LEAN-ajattelun avulla.

”Lean-ajattelussa prosesseista karsitaan kaikki turhat työvaiheet pois. Jos esimerkiksi varastossa tavaroita pakataan työpisteessä, josta joudutaan jatkuvasti juoksemaan printterille, on selvää, että työntekijän aika kuluu vääriin asioihin. Ajatuksena on tehdä työntekeminen mahdollisimman helpoksi, jotta työaika voidaan käyttää asiakkaalle arvoa tuottavan työn tekemiseen”, kertoo Alfaroc Logisticsin operatiivinen päällikkö Risto Lehtilä.

Risto Lehtilällä on yli 15 vuoden kokemus isojen tuotantolaitosten logistiikkaympäristöistä ja niiden kehittämisestä. LEAN-ajattelussa häneen vetoaa erityisesti jatkuvan parantamisen kulttuuri ja ihmisten osallistaminen työskentelyyn.

”Jatkuvan parantamisen kulttuurissa kaiken keskiössä on laadukas toiminta, joka tuo mukanaan tehokkuuden. LEAN on myös työntekijää arvostava toimintatapa. Kun ihmiset otetaan mukaan kehittämään prosesseja, he pääsevät loistamaan omassa työssään ja kantavat vastuuta siitä, että yhdessä sovittuja toimintatapoja myös noudatetaan”, jatkaa Risto Lehtilä.

Lean-ajatteluun kuuluu paljon erilaisia työkaluja ja periaatteita, joista yleisimmät liittyvät työn laatuun ja ihmisten ja tiimityön johtamiseen. Keskeistä toimintatavassa on se, että työntekijät ovat aina mukana ideoimassa ja kehittämässä omaa työtään.

Risto Lehtilä kertoo alla lyhyesti muutamasta yleisestä LEAN-menetelmästä, jotka ovat Alfarocissakin käytössä:

Päivittäisjohtamisen malli

Päivittäisjohtamisella on merkittävä rooli LEAN-ajattelussa. Se edustaa työtiloissa tapahtuvaa avointa, visuaalista, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria. Mallissa käydään läpi päivän työtehtävät ja haasteet. Jos esimerkiksi havaitaan viivettä aikatauluissa, tiimin tulee analysoida, mistä haaste johtuu ja tehdä sitten sekä korjaavat että ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Kun tuotannossa tapahtuvia haasteita seurataan ja ratkotaan päivittäin porukalla, lisääntyy samalla työntekijöiden, tiimien ja työnjohdon välinen vuorovaikutus.”

5S = kurinalaisuus, siisteys ja järjestys

”5S sopii hyvin LEANin alkutaipaleelle, sillä sen avulla organisaatio oppii kurinalaisen tavan toimia. Kyseessä on organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että varastossa esimerkiksi pakkaamiseen käytettävältä työpisteeltä poistetaan kaikki asiat, joita ei työn suorittamisessa tarvita, ja sen jälkeen keskitytään vain tavaran keskeytymättömään virtaukseen. Menettely standardisoidaan ja siihen sitoudutaan yhdessä. Tarkoituksena on lyhentää läpimenoaikaa ja saada virtaus nopeammaksi.”

Millaisia kokemuksia teidän yrityksellänne on LEAN:istä?

Ota yhteyttä niin jutellaan aiheesta lisää!

Ajatuksena on tehdä työntekeminen mahdollisimman helpoksi, jotta työaika voidaan käyttää asiakkaalle arvoa tuottavan työn tekemiseen.